නිරෝධායනය අවසන් කළ 443ක් හෙට නිවෙස් වෙත - Hiru News 27-03-20