හයි-බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් බස්සන්න - විනාඩි 45ක් භාවනා කරන්න - Hiru News 19-09-23