ගංගාරාම විහාරයේ නවම් මහා පෙරහර 45වැනි වරටත් වීථි සංචාරය කෙරේ - Hiru News 24-02-24