ලොවම කළඹමින් ශ්‍රී ලංකා සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට එල්ලවන අතවර චෝදනාවේ ඇත්ත නැත්ත මෙන්න 12-10-18