මනුසත් දෙරණ මුඛ ආවරණ මිලියනයක් නොමිලේ බෙදාදීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විතය බස්නාහිර පලාතේ ස්ථාන කිහිපයකදීම 30-06-20