\'ඇමතිට නඩු දාන්න ක්‍රීඩා සමාජ 5කට මිලියන 36ක් දීලා\' - Hiru News 19-09-23