ගතවූ අවුරුදු 5 තුළ උතුරට කිසිවක් සිදු වුයේ නෑ - Hiru News 09-11-19