5 ශිෂ්‍යත්ව අපේක්ෂකයින්ට නව බලාපොරොත්තුවක් - ප්‍රගතිය මත ලකුණු දීමේ සූදානමක් - Hiru News 17-06-24