කටුනායක ගුවන්තොට තවත් පළල් වෙයි - යහපාලනය අහිමි කළ බිලියන 50 - Hiru News 26-11-21