\'ක්‍රිකට් ක්‍රීඩයකන්ගෙන් 50%කට ඉංග්‍රීසි දැනුම අඩුයි\' - ප්‍රවීන පුහුණුකරු නෙල්සන් මෙන්ඩිස්-Hiru News 13-02-24