5000ත් දෙනවා ඡන්දයටත් සූදානම් - Hiru News 23-05-20