\'ලංකාවෙන් පිටත ඩොලර් බිලියන 54ක් - මේවා ගොතලා කාට කියන්න බැරිද\' - Hiru News 21-11-23