අවුරුදු 56ම පිනට කාපු අය අපිට කන්න අඳින්න පුලුවන් සමාජයක් හදනවා කියලා කියනවා - Hiru News 25-06-24