එකම පවුලේ 6දෙනෙකු ඝාතනය කළ තංගල්ලේ 10 දෙනෙකුට මරණ දඬුවම 12-10-18