ෂැංග්‍රිලා බෝම්බකරුගේ පියා ඇතුළු 6ක් තවදුරටත් රිමාන්ඩ් 14-02-20