එජාපයට නව ආසන සංවිධායකවරුන් 6ක් - රූකාන්ත සහ ලලිත් දිසානායකත් ඒ අතර 12-02-19