ලීසිං සඳහා ඇති වාරික පොළිය මාස 6කට අත්හිටුවයි - Hiru News 26-03-20