මත්කුඩු කිලෝ 60ක් සමඟ ඇල්ලූ යාත්‍රාව කොළඹට ළඟා වෙයි - Hiru News 13-07-19