ජීවිත රැසක් අවදානමේ දමමින් දිනකට 64 වතාවක් එහා මෙහා යන පාරුවක්.. 26-11-21