ඇමති බදියුදීන්ට එරෙහි විශ්වාසභංගය කථානායකට භාර දෙයි - මන්ත්‍රීවරු 66ක් අත්සන් තබයි 16-05-19