\'අනුර අඳින කමිසය රුපියල් 69 000යි - කයියනායකලා අද වීරයෝ වෙලා\' - Hiru News 22-11-23