පැටීගේ ඊළග දඩයම් ලැයිස්තුවේ ගායකයෙකු ඇතුළු 7ක් - Hiru News 11-07-24