70කට වැඩි පිරිසක් රෝහලට යැවූ ලුණුගම්වෙහෙර බස් අනතුර - Hiru News 13-10-18