70%කින් ඉහළ යන ලබන මාසයේ විදුලි බිල - Hiru News 01-12-22