ආදායම් අහිමි වූ පවුල් 72 000 කට රජයෙන් පන්දහසේ දීමනාව... 18-10-20