74%ත් ඉක්මවා උසස් පෙළට සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන් - ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙත් සුවිශේෂී වෙනසක්- Hiru News 27-11-22