ලෝක මානව හිමිකම් ප්‍රඥප්තිය ප්‍රකාශයට පත් කර වසර 75 ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිත්තෙන් විශේෂ උත්සවයක්.. 10-12-22