එක්සත් ජාතීන්ගේ 78 වෙනි මහා මණ්ඩල සැසිවාරය - Hiru News 19-09-23