8 සැරයක් චුට්ට චුට්ට ලැබෙන Imf සල්ලි - ශ්‍රී ලංකා මාතාවගේ ඔක්සිජන් ගැලෙව්වා විතරයි - Hiru News 19-03-23