නිධන් හෑරූ 8 දෙනෙකු ඇල්ලු Stf මෙහෙයුම - Hiru News 12-09-19