\'ඡන්ද සුදානමට කෝටි 80ක් ඕනේ...\' මහ බැංකුවටත් දන්වයි 25-01-23