800 සිනමා නිර්මාණයට එල්ලවන විරෝධයට මුරලිගේ ප්‍රතිචාරය 18-10-20