රුසියාව අපට දුන්නු ඩොලර් මිලියන 800 රහස - ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය හදන්නේ පිටරටක - Hiru News 24-06-22