පාලම් බඳිනවාද තාප්ප බඳිනවාද - \'සාමාන්‍යය හතර දෙනෙක්ට ජීවත් වෙන්න ඕන වුණේ රුපියල් 89 000ක් 21-11-23