බිලියන 9 ක ශුද්ධ ලාභයක් ලැබූ Ioc - සිපෙට්කෝ ඒත් පාඩුයි - Hiru News 06-08-22