90ට නොදුන්නොත් වෙන්නේ වහ කන්න - වී සභාපතිත් ඉල්ලා අස්වෙයි 15-09-21