බිලියන 90 ක විදුලි බල පාඩුවට වගකිව යුත්තේ රවී නොවෙයි... ලංකා විදුලි සේවක සංගමය 15-03-19