නිව් ෆෝට්‍රස් සමාගමට අවම සුදුසුකම වත් නෑ - 96න් පස්සේ වර්ජනයට එන විදුලි ඉංජිනේරුවෝ - Hiru News 26-11-21