දහනවයෙන් පහළ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නායිකාවටත් a නමයක් - Hiru News 27-11-22