දෝරේ ගලා ගිය පඩි අවුල් - ගෙදර ගිය Boi ලොක්කෝ - Hiru News 03-12-21