පාන් ලොරියේ පැති දොර දරුවෙකුට මරු කැඳවූ හැටි... Cctv කැමරාවක පටිගත වෙයි... 26-05-23