පාර හරහා ගිය දෙදෙනෙක් ත්‍රිරෝද රථයේ ගැටුණු හැටි-Cctv දර්ශන සහිතයි 08-12-18