මන්ත්‍රී උද්දිකට වෙඩි ප්‍රහාරයක් - Cctv වැඩ නැහැ - Hiru News 19-09-23