නිට්ටඹුවේ සහල් හොරා Cctv කැමරාවේ සටහන් වෙයි - Hiru News 12-07-19