ගවයෙක් සිදුකළ අනතුර Cctv කැමරාවේ සටහන් වෙයි - Hiru News 13-10-18