මෛත්‍රී ඇතුළු නඩයට එල්ල වූ වාරණය සමථයකට - Cctv කැමරාවේ සටහන් වූ බස් රථ අනතුර - Hiru News 24-06-22