දෙදරු මවකට දිවි අහිමි කළ අනතුර Cctv කැමරාවේ සටහන්වූ අයුරු - Hiru News 08-12-18