කුරුඳු සොරා පළාගිය අමුතු ක්‍රමය - Cctv - Hiru News 16-09-20