වෛද්‍යවරියගේ මෝටර් රථයේ යතුරුපැදියක් ගැටේ - Cctv 26-09-21