සහරාන් ගැන තොරතුරු ඇතුලත් cd තැටියක් ආරක්ෂක ලේකම්ට භාරදුන්නා - Hiru News 12-06-19